Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara 27.09.2013. godine