GENTAMICIN sol.

Rastvor za injekciju
za primenu na životinjama
Antibiotik
ATCVet: QJ01GB03

SASTAV: 1 ml rastvora za injekciju sadrži:
Gentamicin ( u obliku sulfata) 80 mg

DELOVANJE: Gentamicin spada u grupu aminoglikozidnih antibiotika, tako da pokazuje posebno efikasno dejstvo na mikroorganizme koji se brzo razmnožavaju. Dobija se iz Micromonospora purpurea i drugih srodnih mikroorganizama. Sastoji se iz tri slična jedinjenja sa antibakterijskim osobinama koja se nazivaju gentamicin C1, gentamicin C2 i gentamicin C3. Gentamicin je baktericidni antibiotik, a sve tri njegove pomenute frakcije imaju gotovo identičan stepen antibakterijskog dejstva. Pošto gentamicin ne deluje samo na gram-negativne već i na gram-pozitivne bakterije, neki smatraju da gentamicin spada praktično u antibiotike širokog spektra. Gentamicin se vezuje za 30 S subjedinicu ribozoma bakterijske ćelije i inhibiše sintezu belančevina. Pri tome utiče na veći broj kodova nego ostali aminoglikozidni antibiotici. Efikasan je protiv Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Aerobacter spp., Staphylococcus spp. , Streptococcus spp. itd.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA : Konji, ždrebad, goveda, telad, svinje, nazimad, prasad, ovce, koze, psi i mačke.

INDIKACIJE: Terapija oboljenja respiratornih (bronhopneumonije, pneumonije) i urogenitalnih organa (hronični i akutni pijelonefritisi, cistitisi, uretritisi), MMA kompleksa, kolibaciloze, septikemije, tonzilitisa, gastroenteritisa, infekcija kože i mekih tkiva, artritisa.

DOZIRANJE:
Za velike životinje (konj, krava, june, krmača): 2,5 ml/100 kg. t.m., odnosno 1 ml na 40 kg telesne mase svakih 12 časova.
Za male životinje (tele, ždrebe, ovca, koza , nazime, prase): 1ml na 40kg telesne mase, odnosno 0,25 ml na 10kg telesne mase svakih 12 časova.
Za pse i mačke: prvog dana lečenja 0,5 ml na 10kg telesne mase dva puta dnevno, a ostalih dana lečenja 0,25 ml na 10 kg telesne mase jedanput dnevno.

NAČIN PRIMENE: Lek se daje i.m. dva puta dnevno, na 12 časova (jutro - veče) u dozi od 2 mg gentamicina na 1 kg telesne mase za sve životinje (odnosno 4 mg gentamicina na kg telesne mase na dan). Na jedno injekciono mesto ne davati količinu leka veću od 20 ml za velike životinje i 10 ml za male životinje. Lečenje traje 3 - 5 dana.

KONTRAINDIKACIJE: Lek se ne daje životinjama preosetljivim na gentamicin. Takođe, gentamicin se ne daje životinjama sa oštećenjem bubrega, obolelim unutrašnjim uvom, kao ni u ranom stadijumu graviditeta, novorođenčadima. Lek se takođe ne daje ni jedinkama koje dobijaju druge ototoksične lekove. Lek se ne daje kunićima. Ne primenjivati kod životinja u laktaciji.

NEŽELJENA DEJSTVA: U slučaju subkutanog (s.c.) načina davanja leka, na mestu davanja može da se pojavi bol, dok kod ostalih načina davanja ne dovodi do lokalnih reakcija. Dugotrajna primena, kao i veće doze gentamicina može da prouzrokuje oštećenje bubrega, organa sluha ili ravnoteže. Posebnu osetljivost pokazuju mačke, tako da i terapijske doze dovode do teškog oštećenja vestibularne funkcije (poremećaj ravnoteže sa ataksijama) i oštećenja bubrega. U takvim slučajevima terapiju treba prekinuti. Moguće su alergijske reakcije na gentamicin i druge aminoglikozidne antibiotike, kao i oštećenje unutrašnjeg uha. Gentamicin može da dovede do neuromišićne slabosti, mučnine i povećanja transaminaza i alkalne fosfataze. Gentamicin deluje depresivno na rad srca.

NAPOMENA: Kod jedinki kod kojih je renalna funkcija smanjena bilo usled bolesti ili starosti, učestalost doziranja, a ne veličinu doze, tj. količinu leka, treba smanjiti, u zavisnosti od stepena oštećenja funkcije organa. Gentamicin se izlučuje prostom glomerularnom filtracijom, pa se učestalost doziranja mora odrediti na osnovu procene klirensa stope kreatinina ili uree u krvi, a na osnovu toga prorediti učestalost davanja leka. Pravilno određivanje slušne, vestibularne i bubrežne funkcije je naročito potrebno kod životinja sa dodatnim rizičnim faktorima: umanjena funkcija jetre, ili umanjena slušna funkcija, bakterijemija i groznica mogu povećati rizik pojave ototoksičnosti. Oprez se predlaže i u slučajevima značajne gojaznosti životinje. Posebnu pažnju treba obratiti i u slučajevima oboljenja sa mišićnom slabošću. Kod pojava reakcija preosetljivosti, terapiju treba prekinuti i životinjama odmah dati adrenalin, a kasnije po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.

KARENCA: Meso životinja, koje su lečene nije za ishranu ljudi u toku tretmana, kao i 72 dana od poslednje primene leka. Mleko lečenih životinja ne primenjuje se u ishrani ljudi. Ne primenjuje se kod nosilja konzumnih jaja.

NAČIN ČUVANJA: Čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: 3 godine. Rok upotrebe nakon otvaranja 28 dana. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

PAKOVANJE: Bočica od 100 ml u kartonskoj kutiji.