Skupština akcionara

Materijal za godišnju Skupštinu akcionara 28.06.2019.

Izveštaj sa održane skupštine

Zapisnik skupštine akcionara

Odluka o sazivanju skupštine akcionara

Poziv akcinarima za skupštinu

Predlog odluka za skupštinu akcionara

Punomoć za skupštinu

Formular za glasanje u odsustvu za pravno lice

Formular za glasanje u odsustvu za fizičko lice

Materijal za vanrednu sednicu Skupštine akcionara 25.04.2019.

Zapisnik sa vanredne skupstine VTZ

Izvestaj sa vanredne skupstine VTZ  sa EP

Spisak prisutnih akcionara

Poziv akcionarima za vanrednu sednicu Skupstine

Odluku Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupstine akcionara

Punomoćje za vanrednu sednicu Skupštine akcionara

Formular za glasanje u odsustvu (fizička lica)

Formular za glasanje u odstusvu (pravna lica)

 

Materijal za vanrednu sednicu Skupštine akcionara 22.01.2019.godine

Zapisnik

Spisak lica koja su učestvovala  u radu skupštine

Izveštaj sa održane skupštine sa el.potpisom

Odluka o prinudnom otkupu

Prečišćen tekst Statuta

Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara

Predlog Odluka

Zapisnik sa održane skupštine akcionara 28.06.2018.godine 

Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija

Punomoć za Skupštinu

Punomoć za Skupštinu elektronsko glasanje_ep

Formular za glasanje u odsustvu za pravno lice

Formular za glasanje u odsustvu za fizičko lice

Uputstvo za davanje punomoći elektronskim putem Veterinarski zavod Subotica

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu

Godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu

Godišnji finansijski izvestaj za 2016.godinu

Konsolidovani godišnji finansijski izvestaj za 2016.godinu

Godišnji finansijski izvestaj  za 2015 .godinu 

Konsolidovani godišnji finansijski izvestaj  za 2015 .godinu 

 

Materijal za godišnju skupštinu akcionara 28.06.2018.

 

Zapisnik sa održane skupštine akcionara 28.06.2018.godine

Spisak lica koja su učestvovala u radu skupštine

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara - 26.03.2018.godine

Odluka o sazivanju Skupštine

Poziv za Skupštinu

Predlog Odluka

Izveštaj Odbora direktora

Punomoć za Skupštinu

Punomoć za Skupštinu elektronsko glasanje_ep

Formular za glasanje u odsustvu za pravno lice

Formular za glasanje u odsustvu za fizičko lice

Uputstvo za davanje punomoći elektronskim putem Veterinarski zavod Subotica

 

Materijal za vanrednu sednicu Skupštine akcionara 26.03.2018.

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara - 26.03.2018.godine

Spisak lica koja su učestvovala u radu Skupštine 26.03.2018.

Odluka o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenje osnovnog kapitala

Zapisnik sa skupštine akcionara 26.06.2017.g.

Poziv za vanrednu skupštinu

Odluka o sazivanju vanredne skupštine

Predlog odluka

Punomoć za vanrednu skupštinu

Punomoć za vanrednu skupštinu EP

Formular za glasanje u odsustvu za pravno lice

Forumular za glasanje u odsustvu za fizičko lice

Uputstvo za davanje punomoći elektronskim putem

Materijal za redovnu skupštinu 26.06.2017.

Zapisnik sa skupštine akcionara 26.06.2017.g.

Spisak lica koja su učestvovala u radu skupštine

Poziv akcionarima

Odluka o sazivanju skupštine

Predlog odluka za skupštinu

Punomoć za skupštinu

Punomoć za skupštinu elektronsko glasanje

Formular za glasanje u odsustvu za pravno lice

Forumular za glasanje u odsustvu za fizičko lice

Uputstvo za davanje punomoći elektronskim putem

MATERIJAL ZA REDOVNU SKUPŠTINU 28.06.2016.godine

Zapisnik sa skupštine akcionara 28.06.2016.g.

Spisak lica koja su učestvovala u radu skupštine

Dopuna predloga odluke

Poziv
Odluka
Predlog Odluka
Punomoć
Punomoć - elektronska
Formular za glasanje - za pravno lice
Formular za glasanje - za fizičko lice
Uputstvo za elektronsku punomoć

MATERIJAL ZA REDOVNU SKUPŠTINU 26.06.2015. godine

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara

Izveštaj o održanoj skupštini akcionara

Poziv akcionarima za skupštinu

Odluka o sazivanju skupštine

Predlog Odluka za skupštinu

Punomoć za skupštinu

Punomoć za skupštinu - elektronsko glasanje

Formular za glasanje u odsustvu za pravno lice

Formular za glasanje u odsustvu za fizičko lice

Uputstvo za davanje punomoći elektronskim putem

VTZ AD Mišljenje revizora sa izveštajem o konsolidovanim finansijskim izveštajima za 2014. godinu

Dopuna dnevnog reda za skupštinu

Predlog Odluke za dopunu dnevnog reda

 

MATERIJAL ZA VANREDNU SKUPŠTINU 22.01.2015.godine

Zapisnik za vanredne skuštine akcionara

Izveštaj o održanoj skuštini akcionara

Poziv za vanrednu sednicu Skupstine akcionara VTZ

Odluka Odbora direktora o sazivanju vanredne skupštine akcionara

Predlozi odluka za vanrednu  skupstinu akcionara

Izvestaj o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrednosti

Podaci o vrednosti akcija

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara

Zahtev za ostvarenje prava na otkup akcija

Formular  za glasanje  u odsustvu  za fizicko lice vanredna skupština

Formular  za glasanje  u odsustvu  za pravno lice - vanredna skupština

Formular punomoci za elektronsko glasanje za vanrednu skupstinu akcionara

Nacrt Ugovora o dugoročnim kreditima sa Unicredit, Societe Generale, Erste, Banca Intesa, Eurobank, Komercijalna i Credit Agricole

Nacrt Ugovor o izmenama i dopunama Ugovora o dugorocnom kreditu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj

Nacrt Ugovora o izmenama i dopunama ugovora o dugorocnom kreditu sa Medjunarodnom finansijskom korporacijom

 

MATERIJAL ZA VANREDNU SKUPŠTINU 29.09.2014.godine

Zapisnik sa vanredne skupštine

Spisak lica koja su učestvovala u radu vanredne skupštine

Odluka o sazivanju vanredne skupštine akcionara

Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara

Predlog Odluka za vanrednu Skupštinu akcionara

Formular  za glasanje  u odsustvu  za fizicko lice - vanr.skupstina

Formular  za glasanje  u odsustvu  za pravno lice - vanr.skupstina

Formular punomoci za elektronsko glasanje za pravna i fizicka lica za vanrednu skupstina

Punomoc za vanrednu  skupstinu

Uputstvo  za davanje punomoci elektronskim putem

 

MATERIJAL ZA REDOVNU SKUPŠTINU 27.06.2014. godine

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara

Spisak lica koja su ucestvovala u radu redovne Skupstine akcionara

Poziv za skupštinu akcionara

Odluka o sazivanju skupštine

Predlog odluka

Punomoć za skupštinu

Formular za glasanje u odsustvu za pravna lica

Formular za glasanje u odsustvu za fizička lica

Formular punomoći za elektronsko glasanje

Uputstvo Veterinarski Zavod Subotica

 

MATERIJAL ZA VANREDNU SKUPŠTINU 27.09.2013. godine

Zapisnik  sa vanredne sednice skupštine akcionara Veterinarskog zavoda a.d.Subotica održane dana 27.09.2013. godine

Spisak lica koja su učestvovala u radu vanredne skupštine dana 27.09.2013.godine

Poziv za vanrednu skupštinu

Odluka o sazivanju vanredne skupštine

Predlog odluka

Obrazac punomoći

Formular za glasanje u odsustvu za pravna lica

Formular za glasanje u odsustvu za fizička lica

Korigovani konsolidovani finansijski izveštaj sa napomenama za 2012. godinu

Revizorsko mišljenje konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012. godinu

MATERIJAL ZA REDOVNU SKUPŠTINU 28.06.2013. godine

Prečišćen tekst statuta i odluka o izmeni statuta VZS (objavljeno 02 07 2013 god.) - u pdf formatu

Zapisnik i spisak VZS (objavljeno 02 07 2013 god.) - u pdf formatu

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE skupštine Vetzavod 28 06 2013 god (objavljeno 01 07 2013 god.) - u pdf formatu

Odluka o sazivanju redovne godišnje skupštine - u pdf formatu

Poziv za sazivanje redovne godišnje skupštine - u pdf formatu

Predlog odluka za redovnu skupštinu - u pdf formatu

Punomoćje za redovnu skupštinu VZS 2013. - u word formatu

Punomoćje za redovnu skupštinu VZS 2013. - u word formatu

Formular za glasanje u odsustvu - pravno lice - u word formatu

Formular za glasanje u odsustvu - pravno lice - u word formatu

MATERIJAL ZA REDOVNU SKUPŠTINU 29.06.2012. godine

Odluka o sazivanju skupštine akcionara - u pdf formatu

Punomoćje za skupštinu VZ 2012. godinu - u pdf formatu

Zapisnik skupštine akcionara - u pdf formatu

Dopis beogradske berze - u pdf formatu

Spisak prisutnih akcionara - u pdf formatu

Ugovor overen u sudu - u pdf formatu

Statut potpisan i overen - u pdf formatu

Kodeks korporativnog upravljanja i ponašanja - u pdf formatu

Poslovnik o radu skupštine - u pdf formatu