CALCIUM BOROGLUCONICUM

Rastvor za injekciju
za primenu na životinjama
Rastvor elektrolita
ATCVet: QA12AA**

SASTAV: 1ml rastvora za injekciju sadrži:
Kalcijum boroglukonat 200 mg (odgovara 16,6 mg/ml kalcijuma)

DELOVANJE: Lek CALCIUM BOROGLUCONICUM u svom sastavu, kao aktivnu supstancu sadrži kalcijum-boroglukonat koji kao izvor kalcijuma ima niz važnih uloga u organizmu. Najvećim delom kalcijum učestvuje u održavanju stabilnosti hidroksiapatita kostiju. Pored toga, značajna je uloga kalcijuma u kontrakciji mišića, aktivno utiče na CNS, uključen je u održavanje propustljivosti membrane, smanjuje propustljivost krvnih sudova, tonizira srčani mišić i bitan je za normalnu funkciju srca, potreban je za koagulaciju krvi, te aktivira retikuloendotelni sistem i pojačava fagocitnu aktivnost leukocita. Kalcijum se daje parenteralno kada je neophodno sanirati urgentna hipokalcemična stanja. Vrlo često u takvim slučajevima kombinuju se i.v. i s.c. aplikacija rastvora kalcijumovih soli. Kalcijum-boroglukonat se daje kod krvarenja da bi poboljšao zgrušavanje krvi. Kalcijum-boroglukonat se može koristiti kod cirkulatornog šoka. Kod alergijskih manifestacija (kod kojih postoji povećana propustljivost kapilara), kalcijum-boroglukonat može da se daje parenteralno u uobičajenim dozama.

CILJNE VRSTE: Konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi.

INDIKACIJE: Tetanije (pašna, transportna), tetanički grčevi teladi obolelih od akutnog rinitisa, puerperalna patologija (pareza, hemoglobinurija, paraplegija), alergijska stanja, zapaljenski eksudativni procesi, smanjenje sposobnosti koagulacije krvi, krvarenja, neka trovanja (ugljen tetrahlorid, oksalna kiselina i dr).

DOZIRANJE: Lek se primenjuje intravenski ili subkutano u sledećim dozama
Goveda i konje                                                   100 - 250 ml
Ovce i koze                                                        25 - 50 ml
Svinje iznad 100 kg                                           50 - 100 ml
Svinje ispod 100 kg                                           10 - 50 ml
Psi                                                                   5 - 20 ml
Terapija se može ponoviti, do tri puta, u intervalima ne kraćim od 12-24 sata.

NAČIN PRIMENE: Parenteralno sporo (i.v.) i supkutano (s.c.).

KONTRAINDIKACIJE: Lek se ne daje životinjama koje su i isto vreme tretiraju ili se nalaze pod delovanjem kardiotoničnih glikozida. Lek ne primenjivati sa kofeinom, aminofilinom kao i tiazidnim diureticima. Preparat se ne primenjuje kod hipovolemičnih stanja i oštećenja bubrega. Ne treba ga davati intramuskularno.

NEŽELJENA DEJSTVA: Jaka lokalna reakcija na mestu aplikacije leka posle supkutane aplikacije soli kalcijuma. Brza primena leka prouzrokuje pojačano znojenje i hiperemiju. Kod brze intravenske aplikacije može doći do ventrikularne fibrilacije ili srčanog bloka, koji se neutrališe atropinom.

NAPOMENA: Zbog mogućnosti pojave lokalnog edema (naročito kod  pasa) koji spontano prolazi za nekoliko dana, preporučljivo je subkutane injekcije (naročito veće količine leka) aplikovati na više mesta. Takođe, usled moguće pojave ventrikularne fibrilacije ili srčanog bloka intravenske injekcije treba ubrizgavati sporo. U slučajevim pojave aritmije i bradikardije primenu leka treba obustaviti i aplikovati atropin. Najznačajnija pojava je sinergizam jona kalcijuma sa glikozidima digitalisa tako da se soli kalcijuma ne smeju davati digitaliziranim pacijentima, jer mogu da prouzrokuju zastoj srca. Jon kalcijuma menja vazoaktivna svojstva atropina, pilokarpina i drugih supstancija. Preparate namenjene za i.v. primenu neposredno pre aplikacije treba temperirati.

KARENCA: Nema ograničenja.

NAČIN ČUVANJA: Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: 2 godine. Rok upotrebe nakon prvog otvaranja 28 dana, na temperaturi do 25°C. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

PAKOVANJE: Staklena bočica od 100 ml u kartonskoj kutiji. Staklena boca od 500 m l u kartonskoj kutiji.