ENROCIN® - S 5%

Rastvor za injekciju
za primenu na životinjama
Antiinfektiv
ATCVet: QJ01MA90

SASTAV: 1ml rastvora za injekciju sadrži:
Enrofloksacin 50 mg

DELOVANJE: Enrofloksacin je hemoterapeutik širokog spektra iz grupe fluoriranih hinolona koji deluje protiv većine gram-negativnih bakterija i mnogih gram-pozitivnih bakterija (Brucella, Bordetella, Escherichia coli, Campylobacter, Klebsiella, Corynebacterium, Listeria, Pasteurella, Proteus, Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus, Mycoplasma,  Actinobacillus, kao i druge vrste mikroorganizama). Enrofloksacin postiže bactericidni efekat inhibicijom aktivnosti enzima - DNK giraze. Po inhibiciji DNK giraze javljaju se funkcionalni poremećaji i ćelijska smrt. Rezistencija bakterija na fluorohinolone može se javiti kao rezultat hromozomskih mutacija sa konsekventnim promenama u aktivnosti DNK-giraze ili usled smanjenja permeabilnosti za hinolone. Moguć je razvoj unakrsne rezistencije sa drugim hinolonima.

CILJNE VRSTE: Goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke.

INDIKACIJE: Terapije različitih primarnih i sekundarnih infekcija gastrointestinalnog, respiratornog i urogenitalnog trakta, kožnih i puerperalnih infekcija goveda, ovaca, koza, svinja, pasa i mačaka.
Goveda: kolidijareja, koli-septikemija, pastereloza, salmoneloza, stafilokokoza, mikoplazmoza i sekundarne bakterijske infekcije kao komplikacija virusnih infekcija.
Ovce i koze: pastereloza, koli-baciloza, klostridioza, gangrenozni i akutni mastitis, salmoneloza, mikoplazmoza, zarazna šepavost (uz prethodni tretman papaka), itd.
Svinje: kolidijareja, koli-septikemija, pastereloza, salmoneloza, enzootska i bakterijska bronhopneumonija, MMA sindrom, atrofični rinitis.
Psi i mačke: bakterijske infekcije respiratornog, digestivnog i urogenitalnog trakta i kože; infekcije rana, zapaljenje spoljašnjeg ušnog kanala.

DOZIRANJE: Goveda, ovce, koze i svinje: Uobičajena terapijska doza enrofloksacina je 2,5 mg na 1 kg telesne mase, odnosno 1 ml Enrocina® -S 5% na 20 kg telesne mase. Lek se primenjuje jedanput u toku 24 časa, tokom 3-5 dana. U težim slučajevima doza enrofloksacina se može povećati na 5 mg/kg telesne mase, odnosno 1 ml leka na 10 kg telesne mase. Psi i mačke: Dnevna terapijska doza iznosi 5 mg enrofloksacina na 1 kg t.m., odnosno 1 ml Enrocina® -S 5% na 10 kg t.m. Terapija traje 3 do 5 dana, a u težim slučajevima bolesti do 10 dana.

NAČIN PRIMENE: Lek se aplikuje subkutano (goveda, ovce, koze, psi i mačke) i intramuskularno (svinje).

KONTRAINDIKACIJE: Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na enrofloksacin. Ne daje se štenadima malih i srednjih rasa pasa do 8 meseci starosti, odnosno 12 ili 18 meseci (u zavisnosti od rase) za pse velikih rasa.

NEŽELJENA DEJSTVA: Moguće su lokalne reakcije na mestu aplikacije leka (blaga iritacija tkiva), naročito kada se lek aplikuje u većoj količini na jednom injekcionom mestu.
Po davanju leka može doći do gastrointestinalnih poremećaja (povraćanje i proliv), osipa po koži kao i uznemirenosti životinje. Fluorirani hinoloni mogu izazvati artropatije i eventualno hromost kod mladih životinja koja nastaje zbog oštećenja zglobnih hrskavica.
Takođe, moguća je i fotosenzibilizacija ukoliko se tretirane životinje izlažu dejstvu sunčeve svetlosti.

NAPOMENA: Ukoliko se životinje istovremeno tretiraju sa teofilinom i enrofloksacinom, moguća je pojava konvulzija. Ne preporučuje se primena enrofloksacina u kombinaciji sa hloramfenikolom (psi i mačke), tiamfenikolom i fluorfenikolom, makrolidnim antibioticima i tetraciklinima zbog antagonističkog dejstva. Tretirane životinje ne izlagati sunčevoj svetlosti zbog pojave neželjenih reakcija.

KARENCA:
Goveda: Meso, organi i druga jestiva tkiva:    14 dana
Mleko:                                                                      7 dana
Svinje: Meso, organi i druga jestiva tkiva:       10 dana
Ovce i koze: Meso,organi i druga jestiva tkiva: 14 dana
Mleko: Lek se ne koristi kod ovaca i koza u laktaciji čije je mleko namenjeno za ishranu ljudi

NAČIN ČUVANJA: Čuvati na temperaturi do 25 ºC, zaštićeno od svetlosti. Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: 2 godine. Nakon prvog otvaranja iskoristiti odmah.

PAKOVANJE: Staklena bočica od 100 ml u kartonskoj kutiji.