HEMOSUL® - S

Rastvor za injekciju
za primenu na životinjama
Sulfonamid
ATCVet: QJ01EW11

SASTAV: 1 ml rastvora za injekciju sadrži:
Trimetoprim 40 mg
Sulfametoksazol 200 mg

DELOVANJE: Hemosul® S je kombinacija bakteriostatskog antiinfektivnog leka sulfametoksazola (sulfonamidski hemoterapeutik) i trimetoprima (derivat diaminpirimidina). Svaka komponenta zasebno deluje bakteriostatski, dok zajedno deluju sinergistički, tj. baktericidno, često i na mikroorganizme koji su rezistentni na jednu ili na svaku od komponenti zasebno. Sinergističko antibakterijsko delovanje komponente Hemosul® S ostvaruju blokiranjem dve različite faze u biosintezi tetrahidrofolne kiseline kod mikroorganizmima. Hemosul® S ima širok spektar dejstva i deluje na brojne grampozitivne i gramnegativne bakterije, hlamidije i protozoe. Posebno su osetljive grampozitivne aerobne bakterije (Staphylococcus aureus, Streptococcus sp., Actinomyces sp., Corynebacterium sp., E. rhusopatthie, L. monocytogenes), gramnegativne aerobne bakterije (Actinobacillus sp., Bordetella sp., Brucella sp., Enterobacteriaceae kao i E. coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Haemophilus sp., Pasteurella sp.), anaerobi (Actinomyces sp., Bacteroides sp., Fusobacterium sp.), Chlamydia sp. i protozoe (Toxoplasma).

CILJNE VRSTE: Konji, goveda, ovce, svinje, psi i mačke.

INDIKACIJE: HEMOSUL® S je namenjen za lečenje brojnih bakterijskih infekcija respiratornog (bronhitis, bronhopneumonija, pneumonija, empijem, tonzilitis, faringitis); gastrointestinalnog (gastritis, enteritis, hemoragični gastroenteritis, peritonitis, salmonelozne i koli infekcije) i urogenitalnog trakta (metritis, nefritis, pijelitis, cistitis, uretritis i vaginitis); kao i ostalih infekcija (akutni mastitis, bakterijska agalakcija krmača, panaricijum, infekcije rana nakon operacija i porođaja, septikemija) kod ciljnih vrsta.

DOZIRANJE: Preparat se aplikuje jednokratno u količini, odnosno dozi koja za sve indikovane životinje, osim za pse i mačke iznosi 1ml / 10-15 kg t.m..
Preporučene doze leka, u zavisnosti od telesne mase životinja, iznose za:
Konje:                                    25 - 35 ml
Goveda:                                 30 - 40 ml
Telad:                                     4 - 10 ml
Ovce:                                      3 - 5 ml
Krmače:                                   8 - 15 ml
Svinje u tovu:                           3 - 8 ml
Prasad:                                    1 - 2 ml
Pse i mačke do 5 kg t.m.:         0,5 - 1 ml
Pse od 5-10 kg t.m.:                 1 - 2 ml
Pse od 10-25 kg t.m.:               1,5 - 4 ml
U zavisnosti od težine oboljenja dozu ponoviti nakon 24 - 48 časova.

NAČIN PRIMENE: Lek se aplikuje jednokratno intramuskularno (i.m.), subkutano (s.c.) i sporo intravenski (i.v.).
Na jedno injekciono mesto ne treba aplikovati više od 20 ml leka konjima i govedima i 10 ml svinjama. Veći volumen od predviđenog treba podeliti i dati na više mesta.

KONTRAINDIKACIJE: Lek se ne primenjuje kod životinja preosetljivih na sulfonamide. Ne daje se životinjama sa oštećenom funkcijom jetre, bubrega i hematopoetskih organa.

NEŽELJENA DEJSTVA: Ponekad kod tretiranih životinja može doći do pojave povraćanja, dijareje, anoreksije i reakcija preosetljivosti.
Pored toga, kod konja se posle i.m. apilkacije (samo prve doze) na mestu injekcije može pojaviti prolazan bol i pruritus, a kod pasa i facijalni edem, žutica i bilateralni keratokonjuktivitis sicca posle duže primene.

NAPOMENA: U slučaju pojave reakcija preosetljivosti, aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.

KARENCA: Meso tretiranih životinja (preživara, konja i svinja) nije za ishranu ljudi 8 dana a mleko krava i ovaca 3 dana od poslednje primene leka.

NAČIN ČUVANJA: Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: 3 godine. Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

PAKOVANJE: Bočica od 100 ml u kartonskoj kutiji.