HEMUTIN 2%

Premiks za mediciniranu hranu
za primenu na životinjama
Antibiotik
ATCVet: QJ01XQ01

SASTAV: 1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:
Tiamulin-hidrogenfumarat 20 mg

DELOVANJE: Tiamulin je polusintetski bakteriostatski antibiotik sa snažnim antibakterijskim delovanjem na Brachyspira (Serpulina) hyodisenteriae, mikoplazme, leptospire, brojne gram-pozitivne i neke gram-negativne bakterije.

CILJNE VRSTE Svinje i živina.

INDIKACIJE
Svinje: Terapija krvavog proliva (Brachyspira (Serpulina) hyodysenteriae) i drugih crevnih infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tiamulin uključujući: intestinalnu spirohetozu-colitis (Brachyspira (Serpulina) pilosicoli) i ileitis (Lawsonia intracellularis). Terapija respiratornih oboljenja: enzootske pneumonije (Mycoplasma hyopneumonie) i drugih infekcija svinja uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tiamulin.
Živina: Terapija respiratornih oboljenja živine izazvanih mikoplazmama (CRD) i sekundarnih infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tiamulin.

DOZIRANJE
Svinje: Za lečenje enzootske bronhopneumonije i dizenterije tiamulin se primenjuje u terapijskoj dozi od 5 - 10 mg/kg tel. mase u toku od 7 - 10 dana. Kod težih oblika bolesti preparat Hemutin® 2% premiks se primenjuje u količini od 1 kg na 100 kg hrane, ili 10 kg  na 1 t hrane u toku 7 - 10 uzastopnih dana. Kod lakših oblika bolesti preparat se primenjuje u polovičnoj dozi, odnosno količini tj. treba dati 0,5 kg Hemutin®-a 2% na 100 kg hrane ili       5 kg  na 1 tonu hrane u toku 7 - 10 uzastopnih dana. U slučaju recidiva bolesti preći na parenteralnu primenu tiamulina.
Živina:Za lečenje mikoplazmatskih i bakterijskih respiratornih infekcija tiamulin se primenjuje u terapijskoj dozi od 25 mg/kg telesne mase. Preparat Hemutin® 2% se daje u količini od 25 kg na 1 tonu hrane u toku 5 uzastopnih dana.

NAČIN PRIMENE: Lek se daje umešan u hranu.
Prilikom mešanja sa hranom, voditi računa da lek bude ravnomerno umešan u hranu.

KONTRAINDIKACIJE: Lek se ne sme davati zajedno sa monezinom, narazinom i salinomicinom kao i 7 dana pre i posle tretiranja životinja navedenim lekovima.
Ne daje se suprasnim krmačama (u toku ranog graviditeta - prve četiri nedelje po pripustu), priplodnim nerastovima i kokoškama nosiljama konzumnih jaja.

NEŽELJENA DEJSTVA: Moguća je alergijska reakcija koja se manifestuje akutnim zapaljenjem kože, odnosno pojavom crvenila, otoka i intenzivnog svraba, kao i edema i crvenila rektalne sluzokože svinja. Moguća je inapetenca kod svinja i živine.

NAPOMENA: Tiamulin ne sme da se meša u hranu sa jodofornim kokcidiostaticima kao što su: monenzin, narazin, salinomicin, maduramicin, lasalocid i dr. Već posle dva dana od konzumiranja ove hrane kod svinja nastaju simptomi trovanja: anoreksija, pospanost, paraplegija i koma, a kod živine: inapetenca, gubitak u telesnoj masi i oštećenje miokarda. Uginuće obično nastaje posle 5 - 10 dana od pojave simptoma trovanja.

KARENCA: Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.
Svinje:Meso, iznutrice i druga jestiva tkiva:           5 dana
Živina:Meso, iznutrice i druga jestiva tkiva:           3 dana

NAČIN ČUVANJA: Čuvati na temperaturi do 25º C, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: 2 godine.
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 3 meseca, na temperaturi do 25ºC.
Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: 3 meseca, na temperaturi do 25°C.
Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

PAKOVANJE: Troslojna papirna kesa od 25 kg.