HEMUTIN® CTC

Premiks za mediciniranu hranu
za primenu na životinjama
Antibiotik
ATCVet: QJ01RA90

SASTAV: 1g premiksa sadrži:
Tiamulin-hidrogenfumarat 33,3 mg
Hlortetraciklin (u obliku hidrohlorida) 100,0 mg

DELOVANJE: Tiamulin je polusintetski antibiotik, dobro deluje na Brachyspira (Serpulina) hyodysenteriae, Mycoplasma spp., Leptospira spp., brojne gram pozitivne i neke gram negativne bakterije.
Hlortetraciklin je antibiotik širokog spektra, bakteriostatskog delovanja, ali u većim koncentracijama i kada su u pitanju osetljivi mikroorganizmi on deluje baktericidno. Deluje protiv grampozitivnih i gramnegativnih bakterija (E. coli, Bacillus spp., Brucella spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp., Haemophilus sp., Klebsiella sp., Pasteurella spp., Salmonella spp., Shigella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Vibrio spp., Leptospira spp.), kokcidija, mikoplazmi, moraksela i rikecija.

CILJNE VRSTE: Svinje.

INDIKACIJE: Lečenje infekcija svinja uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tiamulin i hlortetraciklin, kao što su:
Infekcije respiratornog sistema: enzootska pneumonija (Mycoplasma pneumoniae) i druge bolesti uzrokovane mikoplazmama, pleuropneumonija (Actinobacillus pleuropneumoniae), atrofični rinitis (Bordetella bronchiseptica, Pasteurella multocida) i sekundarne bakterijske pneumonije. Infekcije gastrointestinalnog sistema: dizenterija (Brachyspira (Serpulina) hyodisenteriae sa Campylobacter (Vibrio) coli, Fusobacterium necrophorum, Bacteroides spp., Clostridium perfrigens), kolibaciloza, nekrotični enteritis ( Clostridium perfrigens tip C) udružen sa Salmonella cholerae suis, sekundarne bakterijske infekcije posle transmisionog gastroenteritisa (TGE). Infekcije urogenitalnog sistema: cistitis, nefritis, metritis, MMA sindrom krmača.

DOZIRANJE:
Prasad do 8 nedelja starosti:2kg premiksa na 1 tonu hrane, odnosno 200g premiksa na 100kg hrane.
Prasad starija od 8 nedelja:3kg premiksa na 1 tonu hrane, odnosno 300 g premiksa na 100 kg hrane.
Kod teških infekcija koje duže traju:
Prasad do 8 nedelja starosti: 3 kg premiksa na 1 tonu hrane, odnosno 300 g na 100 kg hrane.
Prasad starija od 8 nedelja: 4,5 kg premiksa na 1 tonu hrane, odnosno 450 g na 100 kg hrane.

NAČIN PRIMENE: HEMUTIN® CTC se daje umešan u hranu, tokom 7 do 10 dana. Prilikom mešanja sa hranom, voditi računa da lek bude ravnomerno umešan u hranu.

KONTRAINDIKACIJE: Ne daje se jedinkama preosetljivim na tetracikline. Ne daje se jedinkama sa oboljenjima jetre i insuficijencijom bubrega.
Lek se ne sme davati zajedno sa monezinom, narazinom i salinomicinom kao ni 7 dana pre i posle tretiranja životinja navedenim lekovima.
Ne daje se svinjama u toku ranog graviditeta - prve 4 nedelje po pripustu, kao ni priplodnim nerastovima.

NEŽELJENA DEJSTVA: U retkim slučajevima je moguća pojava eritema, pruritusa i drugih znakova preosetljivosti, kao i pojava dijareje i povraćanja. U ovim slučajevima treba prekinuti tretman. Kod mladih životinja hlortetraciklin može izazvati prebojavanje zuba.

NAPOMENA: Tiamulin je inkompatibilan sa monezinom, narazinom i salinomocinom, pa se ne daje istovremeno, kao ni 7 dana pre i posle upotrebe ovih lekova.

KARENCA: Za meso svinja 10 dana od poslednje upotrebe leka.

NAČIN ČUVANJA: Čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: 2 godine.
Rok upotrebe nakon otvaranja:Iskoristiti odmah. Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: Iskoristiti odmah.
Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

PAKOVANJE: Kesa od 1kg (u kartonskoj kutiji) i vreća od 25kg.