HEMUTIN® - S

Rastvor za injekciju
za primenu na životinjama
Antibiotik
ATCVet: QJ01XQ01

SASTAV: 1ml rastvora za injekciju sadrži:
Tiamulin  200 mg

DELOVANJE: Tiamulin je polusintetski, makrolidni antibiotik koji deluje protiv gram pozitivnih i nekih gram negativnih mikroorganizama, posebno na Brachyspira hyodysenteriae i Mycoplasma spp.

CILJNE VRSTE: Svinje.

INDIKACIJE: Terapija krvavog proliva, mikoplazmatske pneumonije i mikoplazmatskog poliserozitisa i poliartritisa.

DOZIRANJE: Terapija krvavog proliva: 0,5 ml /10 kg t.m., jednokratno.
Terapija mikoplazmatske pneumonije: 0,50 - 0,75ml / 10 kg t.m./dan, u toku 3-5 dana.
Terapija mikoplazmatskog poliserozitisa i poliartritisa:0,75ml /10 kg t.m./dan, u toku 3 dana.

NAČIN PRIMENE: Lek se aplikuje duboko intramuskularno (i.m.).
Maksimalni volumen preparata koji se aplikuje na jedno mesto iznosi 5 ml. Ukoliko je potrebni volumen leka veći od 5 ml, treba ga podeliti i dati na 2 mesta. Za aplikaciju leka koristiti sterilnu suvu iglu i brizgalicu.

KONTRAINDIKACIJE: Ne daje se krmačama u poslednjem mesecu gestacije. Ne daje se priplodnim nerastovima.

NEŽELJENA DEJSTVA: Posle davanja ovog preparata, ponekad se mogu javiti eritem ili blagi otok na mestu aplikacije.

NAPOMENA: Tiamulin je inkompatibilan sa monenzinom, narazinom, maduramicinom ili salinomicinom, pa se ne daje istovremeno, kao ni 7 dana pre i 7 dana posle upotrebe ovih lekova. Hemutin®-S je kompatibilan sa lasalocidom i semduramicinom.

KARENCA: Meso tretiranih svinja nije za ishranu ljudi u toku tretmana, kao i 28 dana od poslednje aplikacije leka.

NAČIN ČUVANJA: Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: 2 godine. Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana. Lek se ne može upotrebiti nakon isteka roka upotrebe koji je označen na pakovanju.

PAKOVANJE: Staklena bočica od 50 ml ili 100 ml u kartonskoj kutiji.