IVERMEKTIN - P

Premiks za mediciniranu hranu
za primenu na životinjama
Antihelmintik
ATCVet: QP54AA01

SASTAV: 1g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:
Ivermektin 2,0 mg

DELOVANJE: Ivermektin je antiparazitik, sintetski derivat abamektina i pripada grupi makrocikličnih laktona. Jedinjenja ove klase imaju jedinstveno delovanje na endo- i ektoparazite. Selektivno i sa visokim afinitetom se vezuju za glutamat-zavisne hloridne kanale koji se nalaze u nervnim i mišićnim ćelijama beskičmenjaka. Ovo dovodi do povećanja propustljivosti ćelijske membrane za hloridne jone sa pratećom hiperpolarizacijom nervnih i mišićnih ćelija, što rezultira paralizom i uginućem parazita. Ivermektin deluje na odrasle i larvene oblike (IV) stadijum nematoda i artropoda. Bezbednost ove grupe jedinjenja za sisare se zasniva na tome da sisari nemaju glutamat-zavisne hloridne kanale, da makrociklični laktoni imaju slab afinitet za druge ligand-zavisne jonske kanale, kao i to da ne prodiru kroz krvno-moždanu barijeru sisara, izuzev kod nekih rasa pasa.

CILJNE VRSTE: Svinje.

INDIKACIJE: Lečenje i kontrola parazitskih infekcija prouzrokovanih sledećim endo- i ektoparazitima: Želudačno-crevne nematode (odrasli i IV stadijum larvi): Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp., Strongyloides ransomi (odrasli i somatski oblici larvi). Plućne nematode(odrasli): Metastrongylus spp. Vaši: Haematopinus suis. Šugarci: Sarcoptes scabiei var. suis.

DOZIRANJE: Peroralna terapijska dnevna doza za svinje iznosi: 0,5 g leka na 10 kg  t.m.  Terapija traje 7 uzastopnih dana.
Svinje do 40 kg:                                  1 kg/1 tonu hrane, odnosno 100 g/100 kg hrane.
Svinje preko 40 kg:                              1,2 kg/1 tonu hrane, odnosno 120 g/100 kg hrane
Krmače i veprovi, odrasle svinje:           5 kg/1 tonu hrane, odnosno 500 g/100 kg hrane

NAČIN PRIMENE: Lek se daje umešan u hranu. Nakon što se lek umeša u hranu, daje se svinjama u fazi rasta (t.m. do i preko 40 kg), kao jedini obrok neprekidno tokom sedam dana; dok se odraslim svinjama daje u količini od 1 kg pripremljene smeše /100 kg t.m. dnevno.
U cilju postizanja potpune kontrole parazitskih infekcija, može biti neophodno ponoviti terapiju ovim lekom nakon 21 dan od prestanka inicijalne terapije.
Gravidne krmače bi trebalo tretirati 14—21 dan pre prašenja, da bi se smanjila mogućnost infekcije prasadi.
Da bi lečenje bilo uspešno, lek se sa hranom mora dobro umešati, kako bi se postigla bolja homogenizacija, da bi svaka jedinka dobila odgovarajuću dozu leka. Zbog toga je najbolje lek prvo umešati u manju količinu hrane, a zatim u predviđenu ukupnu količinu hrane.

KONTRAINDIKACIJE: Ne daje se životinjskim vrstama za koje nije indikovan jer može izazvati ozbiljne poremećaje, pa čak i smrt. Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na ivermektin.

NEŽELJENA DEJSTVA: Posle peroralne aplikacije nisu zabeležena neželjena dejstva kod ciljnih životinja

NAPOMENA: Kontakt tretiranih svinja sa inficiranim životinjama, kontaminiranim objektima ili zemljištem, može dovesti do reinfekcije. Treba sprečiti kontakt tretiranih i netretiranih životinja najmanje 7 dana po završetku tretmana.
U cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije, treba izbegavati:
- suviše čestu i ponavljanu upotrebu anthelmintika iste grupe, tokom dužeg vremenskog perioda
- subdoziranje, koje može biti posledica pogrešno procenjene telesne rnase, pogrešnog načina primene leka ili upotrebe nekalibrisanog dozera.
Kliničke slučajeve sumnje na razvoj rezistencije na anthelmintike treba potvrditi odgovarajućim testovima (npr. test redukcije broja jaja u fecesu). Ukoliko dobijeni  rezultati ukazuju na razvoj rezistencije na određeni anthelmintik, u lečenju treba koristiti anthelmintik druge klase, odnosno sa drugim mehanizmom delovanja.

KARENCA: Svinje (meso i iznutrice): 12 dana.

NAČIN ČUVANJA: Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: Rok upotrebe: 2 godine
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 7 dana, na temperaturi do 25°C.
Nakon umešavanja u hranu: iskoristiti odmah. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

PAKOVANJE: Kesa od 100g i kesa od 1 kg (u kartonskoj kutiji).