IVERMEKTIN - S

Rastvor za injekciju
za primenu na životinjama
Antihelmintik
ATCVet: QP54AA01

SASTAV: 1ml rastvora za injekciju sadrži:
Ivermektin 10 mg

DELOVANJE: Ivermektin je antiparazitik, sintetski derivat abamektina i pripada grupi makrocikličnih laktona. Jedinjenja ove klase imaju jedinstveno delovanje na endo- i ektoparazite. Selektivno i sa visokim afinitetom se vezuju za glutamat-zavisne hloridne kanale koji se nalaze u nervnim i mišićnim ćelijama beskičmenjaka. Ovo dovodi do povećanja propustljivosti ćelijske membrane za hloridne jone sa pratećom hiperpolarizacijom nervnih i mišićnih ćelija, što rezultira paralizom i uginućem parazita. Jedinjenja ove grupe takođe su agonisti za GABA receptore. Povećavaju oslobađanje GABA-e i vezivanje za GABA-ergičke receptore u sinaptozomima nervnog sistema, što dovodi do aktiviranja receptorskih jonskih kanala u ćelijskoj membrani neurona, hiperpolarizacije membrane neuronske ćelije i inhibicije neurotransmisije, tj. paralize. Ivermektin deluje na odrasle i larvene oblike (IV) stadijum nematoda i artropoda. Bezbednost ove grupe jedinjenja za sisare se zasniva na tome da sisari nemaju glutamat-zavisne hloridne kanale, da makrociklični laktoni imaju slab afinitet za druge ligand-zavisne jonske kanale, kao i to da ne prodiru kroz krvno-moždanu barijeru sisara, izuzev kod nekih rasa pasa.

CILJNE VRSTE: Goveda, ovce i svinje.

INDIKACIJE: Lečenje parazitskih bolesti uzrokovanih želudačno-crevnim i plućnim nematodama, kao i parazitima kože.
Goveda:  Želudačno-crevne nematode ( odrasli i IV stadijum larvi): Haemonchus placei,
Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum, Trichostrongylus axei, Nematodirus spp., Osertagia spp., Cooperia spp.; Plućne nematode (odrasli i IV stadijum larvi): Dictyocaulus viviparus; Ostali helminti: Parafilaria bovicola; Vaši: Haematopinus eurysternus, Linognathus vituli, Solenopotes capillatus; Šugarci: Sarcoptes scabiei var. bovis, Psoroptes equi var. bovis, Chorioptes bovis var. Bovis; Krpelji: Boophilus microplus, B. decoloratus, Ornithodorus savigny; Štrkalj: Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum Muve: Chrysomia bezziana
Ovce:  Želudačno-crevne nematode (odrasli i IV stadijum larvi): Haemonchus contortus,
Chabertia ovina, Ostertagia spp., Trichostrongylus spp. (odrasli), Nematodirus spp.,
Oesophagostomum spp. (odrasli), Trichuris ovis (odrasli);Plućne nematode: Dictyocaulus filaria, Protostrongylus rufescens;Šugarci: Sarcoptes scabiei var. ovis, Psoroptes equi var. Ovis; Štrkalj: Oestrus ovis (svi larveni oblici);
Svinje:  Želudačno-crevne nematode (odrasli i IV stadijum larvi): Ascaris suum,
Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp., Strongyloides ransomi (odrasli i somatski oblici larvi); Plućne nematode(odrasli): Metastrongylus spp.; Vaši: Haematopinus suis;
Šugarci: Sarcoptes scabiei var. suis

DOZIRANJE: Lek se primenjuje u sledećim količinama, odnosno dozama:
Goveda: 1 ml leka na 50 kg t.m.    (0,2 mg ivermektina na 1 kg t.m.)
Ovce:     0,5 ml leka na 25 kg t.m. (0,2 mg ivermektina na 1 kg t.m.)
Svinje:   1 ml leka na 33 kg t.m.    (0,3 mg ivermektina na 1 kg t.m.)

NAČIN PRIMENE: Lek se aplikuje subkutano (s.c.) jednokratno, najbolje u kožni nabor na vratu, ispred ili iza lopatice kod goveda, odnosno potkožno u vrat kod ovaca i svinja.
Goveda: Na jedno injekciono mesto se sme aplikovati najviše 10 ml leka.
Ovce: Kod lečenja šuge ovaca lek se aplikuje dvokratno u razmaku od 7 dana. Treba sprečiti kontakt tretiranih i netretiranih životinja 7 dana po završetku tretmana.

KONTRAINDIKACIJE: Ne daje se životinjskim vrstama za koje nije indikovan jer može izazvati ozbiljne poremećaje, pa čak i smrt.
Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na ivermektin.
Lek se ne sme aplikovati intravenski ili intramuskularno.

NEŽELJENA DEJSTVA: Ponekad kod ovaca subkutana aplikacija može biti praćena bolnom reakcijom, a kod goveda i otokom. Ove reakcije spontano nestaju.

NAPOMENA: Ne koristiti kod krava u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi, kao ni kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana pre teljenja.
Ne koristiti kod ovaca u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi, kao ni kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana pre jagnjenja.
Svinje: Pored redovne dehelmintizacije preporučuje se davanje ovog preparata nerastovima dva puta godišnje, krmačama jednu do dve nedelje pre prašenja, a nazimicama jednu do dve nedelje pre pripusta i prašenja. Novopridošle životinje treba tretirati i izolovati 7-10 dana pre mešanja sa ostalim životinjama. Sve tovljenike tretirati pre smeštaja u objekte za tov. Prasad u postnatalnom periodu može da ispolji posebnu osetljivost na dejstvo ivermektina

KARENCA: Goveda (meso i iznutrice):         49 dana
Ovce (meso i iznutrice):                               42 dana
Svinje (meso i iznutrice):                             28 dana
Ovce i goveda (mleko):Ne koristiti kod ovaca i goveda  u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih ovaca,krava i junica najmanje 60 dana pre jagnjenja odnosno teljenja.

NAČIN ČUVANJA: Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: 2 godine. Rok upotrebe nakon otvaranja: iskoristiti odmah.

PAKOVANJE: Staklena bočica od 30 ml u kartonskoj kutiji. Staklena bočica od 100 ml u kartonskoj kutiji.