KETAL

Oralni rastvor
za primenu na životinjama
Antiketozni lek
ATCVet: QA16QA**

SASTAV: 1 ml oralnog rastvora sadrži:
Propilenglikol 830 mg
DL-Metionin 18 mg
Kobalt(II)-sulfat, heptahidrat 0,1 mg
Mangan(II)-sulfat, monohidrat 0,2 mg
Bakar(II)-sulfat, pentahidrat 0,15 mg

DELOVANJE: Dejstvo leka KETAL zasniva se na glikogenoplastičnom dejstvu propilenglikola, koji normalizuje rezerve glikogena u jetri i koncentraciju glukoze u organizmu.
Propilenglikol se posle peroralnog davanja resorbuje direktno iz buraga i redukuje ketogenezu. Pretvaranje propilenglikola u glukozu odvija se preko konverzije u piruvat, sa posledičnom produkcijom oksalacetata preko piruvat karboksilaze, tj. na isti način kao i metabolizam propionata koji se u buragu pod dejstvom bakterijskih enzima stvara iz ugljenih hidrata hrane. Propilenglikol je zamena za glikogenoplastične supstance (propionat) koji popravlja negativan bilans energije.
Ostale supstance u formulaciji leka KETAL dopunjuju delovanje energetskih supstituenata.
Metionin ima funkciju prvenstveno kao metilni donator za biološke transmetilacije i za sintezu organskih spojeva sumpora. Njegovo delovanje naročito je ispoljeno u slučajevima kada se hranom ne unose u organizam potrebne količine metionina.
Metionin je prekursor drugih aminokiselina koje sadrže sumpor (cistin) i nekih hormona, posebno insulina. Pomaže sintezu hemoglobina, reguliše rad štitne žlezde i ubrzava zarašćivanje rana.
Bakar-sulfat pentahidrat (CuSO4 • 5H2O ) Bakar je esencijalni sastojak animalnih sistema. Neophodan je za nastajanje hemoglobina kod sisara i ptica. Bakar je integralni deo brojnih enzima uključenih u oksidativne procese kao što su tirozinaza, dopamin hidroksilaza, monoaminooksidaza, laktaza, oksidaza askorbinske kiseline, fenol oksidaza, urikaza i citohrom oksidaza.
Kobalt-sulfat heptahidrat (CoSO4 ) Dodatkom kobalta u odabranu formulaciju leka KETAL omogućava se ubrzana sinteza vitamina B12 koji kao „protectivum hepatis“ deluje stimulirajući regeneraciju jetrinih ćelija, usporava nagomilavanje masnih materija i vrši detoksikaciju štetnih materija.
Mangan-sulfat monohidrat (MnSO4 • H2O ) Mangan je veoma važan za rast, razvoj skeleta i reprodukciju. Pre svega uključen je u metabolizam ugljenih hidrata i lipida i iskorišćavanje glukoze.

CILJNE VRSTE: Goveda.

INDIKACIJE: Lečenje subkliničke i kliničke ketoze. Poboljšanje opšteg stanja neposredno pre partusa, kao i u periodu posle telenja kod visokoproduktivnih mlečnih krava.

DOZIRANJE: Dnevna doza iznosi od 300-500 ml po životinji. Dnevna doza može da se pomeša sa ukupnom dnevnom količinom vode i stavi životinjama na raspolaganje da piju po volji ili da se podeli i da životinjama dvokratno (pri jutarnjem i večernjem napajanju). Tretman se ponavlja dva puta u toku 4-5 dana.

NAČIN PRIMENE: Upotreba dodavanjem u vodu za piće.

KONTRAINDIKACIJE: Nisu poznate.

NEŽELJENA DEJSTVA: Nisu poznata.

NAPOMENA: Radi postizanja potpunijeg terapijskog efekta, uz predloženi preparat Ketal, preporučuje se i i.v. aplikacija glukoze.
Oprezno rukovati ovim lekom kako bi se izbegao slučajni kontakt sa kožom ili očima. U slučaju kontakta leka sa kožom ili očima potrebno je da se ispere sa velikom količinom vode.

KARENCA: Nema ograničenja.

NAČIN ČUVANJA: Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju. Ne držati u frižideru i ne zamrzavati. Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: 3 godine. Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25°C. Rok upotrebe nakon razblaživanja u vodi za piće: 24 časa, na temperaturi do 25°C. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

PAKOVANJE: Plastična boca od 1000 ml.