Koke nosilje 2

KOKE NOSILJE 2 je potpuna smeša za nosilje konzumnih jaja od 246. dana starosti do kraja nošenja.
Ova  hrana je namenjena za lake hibride tipa Lohmann Brown, Isa Brown i sličnih.
Sadrži 15% proteina.

Poptune smeše za koke nosilje Veterinarskog zavoda Subotica u potpunosti zadovoljavaju sve potrebe koka nosilja za sirovim proteinima i obezbeđuju odgovarajući nivo energije potreban za normalno odvijanje metaboličkih funkcija. Vitamini sa mikro i makro mineralnim materijama se nalaze u optimalnom odnosu.

Kompletnu smešu je potrebno davati u ograničenim količinama od 110-130 grama uz stalno prisustvo vode za piće.