Krmače i nerasti

Smeša KRMAČE I NERASTI je namenjena za ishranu plotkinja u dojnom periodu i priplodnih nerastova. Ova smeša je proizvod najkvalitetnijih sirovina i u sebi sadrži sve potrebne vitamine, mikro i makro mineralne materije uz proteinska i energetska hraniva. Smeša KRMAČE I NERASTI sadrži 16% sirovih proteina.

Ishrana plotkinja pred prašenje i za vreme dojnog perioda veoma se razlikuje. Dva dana pred prašenje i dva dana posle prašenja dnevni obrok se treba smanjiti na 1 kg smeše KRMAČE I NERASTI. Za vreme dojnog perioda plotkinje se hrane do pune sitosti sve radi normalnog razvoja prasadi. Plotkinje koje konzumiraju više hrane ostvaruju veću dnevnu produkciju mleka, težu prasad na 21 dan starosti, manje gube od sopstvene telesne mase za vreme dojnog perioda i održavajući priplodnu kondiciju brže ulaze u estrus posle sisanja prasadi.