LASOVAK®

Liofilizat za suspenziju
za primenu na životinjama
Vakcina koja sadrži letogeni živi virus Newcastle bolesti,  soj La Sota
ATCVet:  QI01AA02

SASTAV: 1 doza (0,1 ml ) vakcine sadrži:

Aktivne supstance:
Lentogeni živi virus Newcastle bolesti soj La Sota najmanje najmanje 106,0 EID50

DELOVANJE: Lasovak® stimuliše stvaranje aktivnog imuniteta peradi protiv virusa Newcastle bolesti. Aktivni sastojak vakcine Lasovak® je virus Newcastle bolesti, soj La Sota. Ovaj virus unesen u organizam ptica i nekih sisara stimuliše organizam na stvaranje specifičnih antitela. Antigenski omotač potstiče stvaranje heminhibirajućih (HI), neutralizirajućih (VN), komplement fiksirajućih (KF) i precipitirajućih (P) antitela.

CILJNE VRSTE:  Pilići i ćurići.

INDIKACIJE: Aktivna imunizacija pilića i ćurića protiv Newcastle bolesti.

DOZIRANJE:
Okulonazalna aplikacija: 0,1 ml tj. dve kapi
Aerosolna aplikacija: U 250 ml destilovane vode rastvoriti 1000 doza vakcine.

NAČIN PRIMENE:
Okulonazalna aplikacija:
Za ovaj način primene vakcine, najpre se sa plastične bočice u kojoj se nalazi rastvarač skine čep i kapaljka, a zatim otvori staklena bočica sa vakcinom u kojoj se nalazi 25 ili 50 doza. Potom se stavi otvor staklene na otvor plastične bočice i lagano mućka, dok se vakcina ne rastvori. Nakon toga bočice se razdvoje, tako da rastvorena vakcina ostane u plastičnoj bočici, na koju se utakne kapaljka. Rastvaranje vakcine od 1000 i 2000 doza, vrši se iglom i špricem. Ovako rastvorena vakcina se u dozi, odnosno količini od 0,1 ml tj. dve kapi okulonazalno aplikuje pilićima. Posle zatvaranja kljuna i jedne nozdrve prstom, u drugu nozdrvu se ukapa jedna kap, a u oko druga kap.
Aerosolna aplikacija:
Ovaj način primene vakcine koristi se uglavnom kod starijih pilića (druga i treća vakcinacija), zbog jakog i dugotrajnog imuniteta, kao i slabije izraženih neželjenih efekata kod ovih jedinki. Međutim, zbog prednosti, usled brzog nastanka imuniteta i uštede u vremenu, na ovaj način se mogu cepiti i sasvim mladi pilići u slučajevima kada je zaraza već izbila na nekoj farmi ili ako preti neposredna opasnost od unošenja virusa. Za ovaj način vakcinacije potrebno je u 250 ml destilovane vode rastvoriti 1000 doza vakcine. Veličina čestica za aerosolizaciju treba da iznosi 100-120 mikrona. Rastvorena vakcina se (aerosol aparatom) raspršava na visini od 50 cm do 1 m iznad zemlje u potpuno zatvorenom živinarniku. Posle izvršenog raspršivanja (odnosno vakcinacije), jedinke se ne uznemiravaju u zatvorenom živinarniku još pola sata. Kod pilića i ćurića koji potiču od imunih majki prva vakcinacija se vrši u starosti od 8-12 dana, a druga u starosti od 2,5-3 meseca i to zbog pasivnog imuniteta tj. pasivnih antitela u njihovoj krvi koja manje-više sprečavaju razvoj solidnijeg imuniteta. Ukoliko epizootiološka situacija zahteva, vakcina se može primeniti u prvim danima života, s tim da se revakcinacija vrši krajem treće i početkom četvrte nedelje. U starosti od 3 meseca vakcinišu se pilići namenjeni za priplod po treći put. Vakcina se može koristiti i za aktivnu imunizaciju odrasle živine, ali se vakcinacija mora ponavljati svaka 3 meseca usled kraćeg trajanja imuniteta. Vreme vakcinacija i revakcinacija u velikim aglomeracijama, treba odrediti na osnovu imunitetnog stanja jata. Za vreme vakcinacije i do razvoja potpunog imuniteta treba sprovoditi odgovarajuće mere da se spreči unošenje zaraze u zapat.

KONTRAINDIKACIJE:  Vakcina se ne daje bolesnim, kahektičnim i životinjama invadiranim parazitima. Takođe, vakcinu ne treba davati neposredno pred transport.

NEŽELJENA DEJSTVA: Samo ponekad prilikom primene vakcine raspršivanjem (aerosol aparatom), mogu se javiti, naročito kod mladih pilića blage i prolazne disajne smetnje.

NAPOMENA:  Pošto se prethodno rekonstituiše u odgovarajućem rastvaraču, odnosno rastvori u destilovanoj vodi, vakcina se odmah primenjuje okulonazalno i aerosolom.
Rastvorenu vakcinu treba utrošiti što pre (za najduže 2 sata) i zaštiti od direktnog uticaja sunčevih zraka. Prilikom izvođenja vakcinacije okulonazalnim putem, voditi računa da se kapaljkom ne dodirne oko i nozdrve pilića.
Kod primene aerosol vakcinacije brojlerskih pilića, treba obavezno konsultovati specijalističku službu.
Neadekvatna primena vakcine aerosol metodom, može uzrokovati povećan procenat mortaliteta.
Temperatura vazduha od 20ºC do 22 °C, kao i relativna vlažnost u objektu od 60 do 70%, čine optimalne uslove za sprovođenje aerosolne vakcinacije.

KARENCA: Nema ograničenja.

NAČIN ČUVANJA: Vakcinu treba čuvati na temperaturi od +2°C do +8°C   u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlost. Čuvati van domašaja dece.
Nakon otvaranja, vakcinu upotrebiti odmah ili najduže 3 sata nakon otvaranja.

ROK UPOTREBE: 1 godina. Rok upotrebe nakon otvaranja: Nakon otvaranja, vakcinu upotrebiti odmah ili najduže 3 sata nakon otvaranja.
Ne koristiti lek posle roka označenog na pakovanju.

PAKOVANJE:
Kutija sa bočicom sa 25 doza vakcine uz pridodatu bočicu sa rastvaračem
Kutija sa bočicom sa 50 doza uz pridodatu bočicu sa rastvaračem
Kutija sa 5 bočica sa 1000 doza vakcine uz pridodatu bočicu sa rastvaračem
Kutija sa 5 bočica sa 2000 doza vakcine uz pridodatu bočicu sa rastvaračem