Muzol

Rastvor za dezinfekciju vimena i papila krava

SASTAV (m/V%):   
Aktivna supstanca: Jod 0,9-1,2%
Poli (vinilpirolidon) - jod kompleks 10%
ostale supstance do 100%      

Preparat Muzol se koristi za dezinfekciju vimena i papila krava posle muže, potapanjem ili prskanjem. Namenjen je profesionalnoj i opštoj upotrebi.  

Čuvati u zatvorenom originalnom pakovanju, na tamnom, suvom i hladnom mestu, van domašaja dece, neupućenih lica i životinja, odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje.

DEJSTVO:

Jod ima snažno dezinficijentno delovanje koje zavisi isključivo od količine oslobođenog elementarnog joda. Antibakterijska aktivnost joda zasniva se na jodaciji i oksidaciji sulfhidrilnih grupa, peptida, proteina, enzima, vitamina, masti i citozina u bakterijskoj citoplazmi i citoplazmatskoj membrani. Polivinilpirolidon poseduje visok afinitet prema ćelijskim membranama i praktično “ubacuje“ slobodan jod direktno u ciljnu ćeliju. Zahvaljujući ovakvim karakteristikama kompleksa polivinilpirolidon-jod, niže koncentracije joda primenjene u ovakvom obliku imaju višu baktericidnost od odgovarajućih koncentracija joda u vodenom rastvoru. Preparat deluje na gram pozitivne i gram negativne bakterije i gljivice: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella typhimurium i Candida albicans.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE:      

Muzol se koristi za dezinfekciju vimena i papila krava posle muže, potapanjem ili prskanjem.

Primenjuje se nerazblažen (odgovara 0,9-1,2% aktivne supstance joda) ili razblažen sa vodom u jednakom volumenskom odnosu tj. 100 ml Muzola pomešati sa 100 ml vode (odgovara 0,45-0,6% aktivne supstance joda). U razblaženom obliku preparat zadržava efikasnost. Ukoliko se vrši razblaživanje preparata, to obavljati neposredno pred upotrebu.

Preparat se primenjuje posle svake muže krava.

Pre primene Muzola oprati vime i papile mlakom vodom bez dodavanja deterdženata, dezinficijenasa i sl.

Potapanje papila se obavlja tako sto se nerazblažen  ili razblažen rastvor Muzola sipa u PVC čašu od 30 ml a potom se svaka papila potopi par sekundi u čašu tako da cela površina bude prekrivena preparatom.

Prskanje papila i vimena se obavlja manualnom ili automatskom prskalicom u koju se prethodno sipa nerazblažen ili razblažen rastvor Muzola. Naprskati tako da cela površina papila i vimena bude prekrivena preparatom.

Pre naredne muže papile i vime obavezno oprati čistom mlakom vodom, bez dodataka deterdženata, dezinficijenasa i sl.

Pakovanje: 500 ml

 

Broj Rešenja za stavljanje u promet: 532-01-400/2014-20