NEOMICIN 245

Oralni prašak
za primenu na životinjama
Antibiotik
ATCVet: QA07AA01

SASTAV: 1 g praška sadrži:
Neomicin (u obliku neomicin sulfata) 245 mg

DELOVANJE: Neomicin je aminoglikozidni antibiotik čiji spektar delovanja obuhvata pre svega gram negativne aerobne mikroorganizme, uključujući enterobakterije - E.coli, Salmonella spp., Shigella sp., Enterobacter aerogenes, kao i mnoge sojeve Pseudomonas aeruginosa.

CILJNE VRSTE: Svinje, telad, ždrebad, jagnjad, jarad i živina.

INDIKACIJE: Lečenje akutnih i subakutnih, primarnih i sekundarnih infekcija gastrointestinalnog trakta kod ciljnih vrsta životinja izazvanih osetljivim mikroorganizmima (pre svega gramnegativnim aerobnim mikroorganizmima: E. coli; Salmonella spp; Shigella spp; Enterobacter aerogenes; Pseudomonas aeruginosa).

DOZIRANJE: Doza neomicin sulfata je:
za telad, ždrebad, jagnjad i jarad 10-20 mg/kg t.m.
za svinje 10-15 mg/kg t.m.
za živinu 10-30 mg/kg t.m.
Primenjuje se kod svih vrsta životinja u količini od 5g na 10 litara vode ili 0,5g na 1 litar vode.

NAČIN PRIMENE: Preparat se primenjuje u vodi za piće. Primenjuje se svakodnevno u toku 5-7 dana. Neophodno je svakodnevno pripremanje svežeg rastvora.
Ukoliko posle 2-3 dana lečenja ne dođe do poboljšanja stanja, neophodno je promeniti terapiju.
Zbog mogućeg razvoja rezistencije lek ne treba davati u manjim dozama od preporučenih, niti skraćivati vreme trajanja terapije.

KONTRAINDIKACIJE: Ne daje se dehidriranim životinjama, jedinkama sa opstipacijom i jedinkama sa oštećenom funkcijom bubrega.
Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na aminoglikozidne antibiotike.

NEŽELJENA DEJSTVA: Veoma retko, posle primene viših doza u odnosu na preporučene ili kod primene u toku dužeg vremenskog perioda, neomicin može prouzrokovati nefrotoksičnost, dijareju praćenu malabsorpcijom, kao i gljivičnu superinfekciju. Kod osetljivh jedinki moguće su alergijske reakcije.

NAPOMENA: Istovremena primena neomicina sa penicilinom V dovodi do malapsorpcije penicilina. Takođe, u prisustvu neomicina smanjuje se resorpcija preparata digitalisa (naročito digoksina) i vitamina K iz digestivnog trakta.
Istovremena upotreba sa diureticima Henlejeve petlje (furosemid, etakrinska kiselina) ili osmotskim diureticima (manitol, urea) može dovesti do potenciranja ototoksičnog efekta neomicina i drugih aminoglikozida.

KARENCA: Meso, iznutrice i druga jestiva tkiva:
svinja, teladi, jagnjadi, ždrebadi i jaradi: 10 dana
brojlera: 5 dana
Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.

NAČIN ČUVANJA: Čuvati na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: 3 godine.
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja otvaranja: 3 meseca, na temperature do 25 ºC.
Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće: 24 časa, na temperature do 25 ºC.
Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

PAKOVANJE: Kesica od 100g.