NEOMICIN 70

Premiks za mediciniranu hranu
za primenu na životinjama
Antibiotik
ATCVet: QA07AA01

SASTAV: 1 g premiksa sadrži:
Neomicin (u obliku neomicin sulfata) 70 mg

DELOVANJE: Neomicin je aminoglikozidni antibiotik čiji spektar delovanja obuhvata pre svega gram negativne aerobne mikroorganizme, uključujući enterobakterije - E.coli, Salmonella spp., Shigella sp., Enterobacter aerogenes, kao i mnoge sojeve Pseudomonas aeruginosa.

CILJNE VRSTE: Svinje, ždrebad, telad, jagnjad, jarad i živina.

INDIKACIJE: Lečenje akutnih i subakutnih, primarnih i sekundarnih infekcija gastrointestinalnog trakta kod ciljnih vrsta životinja izazvanih osetljivim mikroorganizmima (pre svega gramnegativnim aerobnim mikroorganizmima: E. coli; Salmonella spp; Shigella spp; Enterobacter aerogenes; Pseudomonas aeruginosa.)

DOZIRANJE: Doza neomicin sulfata je:
za telad, ždrebad, jagnjad i jarad 10-20 mg/kg t.m.
za svinje 10-15 mg/kg t.m.
za živinu 10-30 mg/kg t.m.
Primenjuje se kod svih vrsta životinja u količini od: 3-3,5 kg/t hrane ili 3-3,5g/ kg hrane.

NAČIN PRIMENE: Preparat se primenjuje umešan u hrani. Primenjuje se svakodnevno u toku 5-7 dana.
Ukoliko posle 2-3 dana lečenja ne dođe do poboljšanja stanja, neophodno je promeniti terapiju. Zbog mogućeg razvoja rezistencije lek ne treba davati u manjim dozama od preporučenih, niti skraćivati vreme trajanja terapije.

KONTRAINDIKACIJE: Ne daje se dehidriranim životinjama, jedinkama sa opstipacijom i jedinkama sa oštećenom funkcijom bubrega.
Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na aminoglikozidne antibiotike.

NEŽELJENA DEJSTVA: Veoma retko, posle primene viših doza u odnosu na preporučene ili kod primene u toku dužeg vremenskog perioda, neomicin može prouzrokovati nefrotoksičnost, dijareju praćenu malabsorpcijom, kao i gljivičnu superinfekciju. Kod osetljivh jedinki moguće su alergijske reakcije.

NAPOMENA: Istovremena primena neomicina sa penicilinom V dovodi do malapsorpcije penicilina.
Takođe, u prisustvu neomicina smanjuje se resorpcija preparata digitalisa (naročito digoksina) i vitamina K iz digestivnog trakta.
Istovremena upotreba sa diureticima Henlejeve petlje (furosemid, etakrinska kiselina) ili osmotskim diureticima (manitol, urea) može dovesti do potenciranja ototoksičnog efekta neomicina i drugih aminoglikozida.
Istovremena primena neomicina sa drugim nefrotoksičnim lekovima može dovesti do pojačanja nefrotoksičnog dejstva neomicina. Resorpcija metrotreksata može biti smanjena peroralnom aplikacijom neomicina. Ukoliko se kod životinja pojave alergijske reakcije treba odmah primeniti antihistaminike i po potrebi glukokortikoide.

KARENCA: Za meso i jestiva tkiva svinja, teladi, jagnjadi, ždrebadi, jaradi: 10 dana.         
Za meso brojlera: 5 dana.
Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.

NAČIN ČUVANJA: Čuvati na temperaturi do 25º C, u originalnom pakovanju.
Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: 3 godine.
Rok upotrebe nakon otvaranja: 3 meseca, na temperaturi do 25 °C
Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: 3 meseca, na temperaturi do 25 °C
Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

PAKOVANJE: Kesa od 1 kg u kartonskoj kutiji.