POLIOVIN®

Suspenzija za injekciju
Za primenu na zivotinjama
Vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Cl. perfrigens tip A, C i D, Cl. novyi tip B, Cl. septicum, F. necrophorum, Staph. aureus i A. pyogenes
ATCVet: QI04AG**

 

 

 

SASTAV: 1 doza (2 ml ) vakcine sadrži: Aktivne supstance:
Inaktivisane bakterijske kulture:
Cl. perfringens tip A i alfa toksoid               ≥anti-alfa 2,5 i.j. *
Cl. perfringens tip C i beta toksoid              ≥anti-beta 10 i.j. *
Cl. perfringens tip D i epsilon toksoid          ≥anti-epsilon 5 i.j. *
Cl. novyi tip B i toksoid                              ≥anti-novyi 3,5 i.j. *
Cl. septicum i toksoid                                ≥anti-septicum 2,5 i.j.*
Fusobacterium necrophorum                     ≥40 Ag.j*.
Staphylococcus aureus                             ≥0,5 A.h.j.*
Arcanobacterium pyogenes                       ≥80 Ag.j.*
Adjuvans:
Aluminijum hidroksid                                5,0 mg - 8,4  mg
Ekscipiens:
Rezidualni formaldehid (inaktivator)           najviše 3,2 mg
Tiomersal  (konzervans)                           0,1 mg- 0,2 mg
* titar antitela u ml seruma

DELOVANJE: Poliovin® stimuliše stvaranje aktivnog imuniteta kod ovaca i koza protiv dizenterije jaganjaca (nekrotična enterotoksemija uzrokovana sa Cl. perfringens tip A), enterotoksemija uzrokovanih Cl. perfringens tipovima D i C, malignog edema (Cl. septicum), bradzota (nekrotični hepatitis uzrokovan sa Cl. novyi tip B) i zarazne šepavosti (Fusobacterium necrophorum and Corynebacterium pyogenes). Ovce i koze, takođe, stiču otpornost protiv klostridijalnog metritisa uzrokovanog Cl. septicum i gangrenoznog mastitisa (Staphylococcus pyogenes).

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: Ovce, jagnjad (preko 3 meseca starosti), koze i jarad (preko 3 meseca starosti).

INDIKACIJE: Aktivna imunizacija ovaca i koza protiv infekcija uzrokovanih sa Clostridium perfringens tipovi A, C i D, Clostridium septicum, Clostridium novyi tip B, Fusobacterium nechrophorus, Staphylococcus aureus i Arcanobacterium pyogenes. Najmanje 14 dana posle revakcinacije titar antitela dostiže najviši nivo. Prema podacima iz terenskih ispitivanja, imunitet traje najmanje jednu godinu.

DOZIRANJE: Doza vakcine je 2 ml, bez obzira na uzrast, telesnu masu i rasu.

NAČIN PRIMENE:  Vakcina se ubrizgava strogo supkutano u koleni nabor, predeo vrata ili na grudima iza lopatice, pridržavajući se načela asepse i antisepse (injekciju aplikovati na mestu gde je koža čista i suva, da bi se izbegla mogućnost infekcije).
Kod prve vakcinacije, ovce se vakcinišu dvokratno, u razmaku od 21 dan. Kod ponovne vakcinacije, posle godinu dana od prve vakcinacije, primenjuje se jednokratno davanje.

KONTRAINDIKACIJE: Vakcina se ne daje bolesnim, kahektičnim i životinjama invadiranim parazitima. Takođe, vakcinu ne treba davati neposredno pred transport, kao i bar 4 nedelje posle primene glukokortikoida ili antiseruma.

NEŽELJENA DEJSTVA: Uobičajeno neželjeno dejstvo je mali (<10 cm) otok na mestu aplikacije, koji nestaje tokom nekoliko dana posle vakcinacije, bez ikakvih štetnih posledica.

NAPOMENA: Kod životinja za klanje, aplikovati vakcinu na neko alternativno mesto, na kome bi eventualna pojava otoka ili prebojavanja tkiva uzrokovala najmanje ekonomske štete usled odbacivanja. Pre upotrebe bočicu sa vakcinom treba promućkati. Koristiti sterilne i suve igle i brizgalice. Ne koristiti iglu kojom se vakcina aplikuje životinjama za uzimanje vakcine iz boce.

KARENCA:  Nema ograničenja.

NAČIN ČUVANJA:  Čuvati van domašaja dece. Vakcinu treba čuvati na temperaturi od +2°C do +8°C u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Ne smrzavati.

ROK UPOTREBE:  2 godine.

PAKOVANJE:  Bočica a 100 ml vakine (50 doza).