PROMTSELEN®

Rastvor za injekciju
za primenu na životinjama
Vitamini sa mineralom
ATCVet: QA11AA04

SASTAV: 1 ml rastvora za injekciju sadrži:
Vitamin A-palmitat                                 50000 i.j.
Holekalciferol                                         25000 i.j.
RRR-a -tokoferilacetat                              20 mg
Natrijum-selenit, pentahidrat                   0,5 mg

DELOVANJE: Retinol je regulator metaboličkih procesa konverzije belančevina, posebno u ćelijama epitela, gde upravlja sintezom muko i glukoproteina, što se posebno reflektuje na epitelu konjuktiva, oka, suznih žlezda, disajnih, digestivnog i urogenitalnih organa, što sve povoljno utiče na odbrambene mehanizme epitela kod infekcije. Retinol učestvuje u procesu sinteze hormona štitne žlezde, nadbubrežne žlezde i polnih hormona, pa na taj način podstiče rast, a zajedno s belančevinom opsinom čini rodopsin, vidni purpur. Holekalciferol ima značajnu ulogu u regulaciji prometa kalcijuma i fosfora organizmu, pa podstiče njihovu resorpciju iz digestivnog trakta, povećava njihovu koncentraciju u krvi, vrši mobilizaciju kalcijuma iz kostiju, i omogućuje povratnu resorpciju kalcijuma iz bubrega. Tokoferolacetat ispoljava antioksidaciono dejstvo u organizmu, pa sprečava autooksidaciju nezasićenih masnih kiselina i time otklanja mogućnost stvaranja toksičnih peroksida. Na taj način štiti postojanost karotina i retinola, štiti integritet ćelije, posebno njene membrane, što dolazi do izražaja u mišićima, koštanoj srži, nervnom sistemu, krvnim sudovima, masnom tkivu i u žlezdama s unutrašnjom sekrecijom. Biološka uloga selena je inkorporacija u cistein, aminokiselinu na enzimu glutation peroksidaza, koja pomoću glutationa redukuje organske hidroperokside čime zaštićuje lipide ćelijskih membrana, belančevine i nukleinske kiseline od oksidacije. Selen je sastavni deo oksidaze hema. Oksidativno dejstvo selena je prema tome, identično dejstvu tokoferolacetata, ali je mnogo delotvorniji u prisustvu tog vitamina.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: Konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi, mačke, kokoške, patke, guske i ćurke.

INDIKACIJE: Preveniranje i lečenje hipo i avitaminoza, nedostatka selena, uzgojnih bolesti mladih životinja (rahitis, degenerativna miopatija, mišićna distrofija, osteomalacija, keratitis, hemoragična dijateza, encefalomalacija, zaostajanje u rastu), poremećaja u reprodukciji (smanjena plodnost, sterilitet) kao i za povećanje opšte otpornosti organizma prema infektivnim oboljenjima i stresu.

DOZIRANJE: Govedima i konjima lek se daje u volumenu od 3 do 5 ml na 100 kg t.m., teladima, ždrebadima, ovcama, kozama i svinjama 5 ml na 50 kg t.m., prasadima, jagnjadima i jaradima 3 ml leka na 25 kg t.m., novorođenim jagnjadima i jaradima 1 do 2 ml; psima, mačkama i kunićima 0,5 ml na 5 kg t.m..
Pilići (100 jedinki t.m. oko 1 kg) dobijaju 10 ml leka u vodi za piće; pačići, ćurići, guščići (po 100 jedinki t.m. od 1 kg) dobijaju 20 ml leka, kokoške nosilje (100 jedinki) dobijaju 20 do 30 ml leka, patke (100 jedinki) dobijaju 30 do 40 ml leka, guske (100 jedinki) dobijaju 50 ml leka i ćurke (100 jedinki) dobijaju 70 do 80 ml leka.
U terapijske svrhe lek može da se primenjuje u intervalima od nedelju dana, a u profilaktičke jednom u dva meseca.

NAČIN PRIMENE: Supkutanom ili intramuskularnom injekcijom, a kod peradi u vodi za piće, dvokratno u razmaku od 14 dana. Primenjen u propisanim dozama lek podmiruje potrebe u vitaminima i selenu u toku 2 - 3 meseca. Lek ne aplikovati intervenski. Kod davanja visokih doza (volumena) ovog preparata, preporučuje se aplikacija na više mesta. Tako, za velike životinje (konj, goveče) količinu leka veću od 10 ml, a za male od 5 ml, treba podeliti i aplikovati na dva injekciona mesta.

KONTRAINDIKACIJE: Preparat se može davati kravama i ovcama u toku laktacije jer prema najnovijoj literaturi nije predviđena karenca za mleko. Preparat se ne primenjuje kod životinja preosetljivih na komponente iz preparata, naročito kod goveda. Lek se ne daje ni nosiljama konzumnih jaja.

NEŽELJENA DEJSTVA: Ponekad se na mestu aplikacije (s.c. i i.m.) javlja lokalna iritacija (otok), koja spontano iščezava posle nekoliko dana.

NAPOMENA: Pre aplikacije primeniti mere asepse i antisepse i dezinfikovati kožu na mestu injiciranja leka. Bočicu ili bocu dobro promućkati pre upotrebe

KARENCA: Meso: 28 dana. Mleko tretiranih životinja se može koristiti za ljudsku upotrebu bez ograničenja.

NAČIN ČUVANJA: Čuvati van domašaja dece. Čuvati na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage.

ROK UPOTREBE: Rok upotrebe: 1 godina. Lek utrošiti odmah posle prvog otvaranja.
Lek se ne može upotrebiti nakon isteka roka upotrebe koji je označen na pakovanju.

PAKOVANJE: Staklena bočica od 100 ml u kartonskoj kutiji.