STREPTOMICIN SULFAT

Oralni prašak
za primenu na životinjama
Antibiotik
ATCVet: QA07AA04

SASTAV: 1 g oralnog praška sadrži:
Streptomicin sulfat 1 g

DELOVANJE: Streptomicin je aminoglikozidni antibiotik koji deluje na većinu gram negativnih kao i na neke gram pozitivne mikroorganizme.
Streptomicin sulfat vezuje se za 30 S subjedinicu ribozoma bakterijske ćelije gde inhibiše sintezu proteina i ometa pravilno prepisivanje genetskog koda. U molekul proteina ugrađuje se pogrešna aminokiselina i novonastali protein postaje nefunkcionalan. Osim toga, streptomicin sprečava ugrađivanje aminokiselina u citoplazmatsku membranu koja na taj način gubi svojstva selektivne barijere.
Na streptomicin su posebno osetljive: Pasteurella spp., Brucella spp., Hemophylus spp., Salmonella spp., Shigella spp., Klebsiella spp. i Mycobacterium tuberculosis, a deluje i na Corynebacterium spp., E. colli, Staphylococcus spp., Vibrio spp. i na neke Mycoplasmae. Primenjen peroralno, streptomicin nepromenjen prolazi kiselu sredinu želudca i deluje na patogenu crevnu floru.

CILJNE VRSTE: Ždrebad, telad, svinje, prasad, živina.

INDIKACIJE: Lek je namenjen za lečenje brojnih infekcija gastrointestinalnog trakta (kolibaciloza, pastereloza, salmoneloza, vibriozna dizenterija, razni enteriti) i drugih infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na streptomicin kod ždrebadi, teladi, svinja, prasadi i živine.

DOZIRANJE: Lek se primenjuje u sledećim dozama:
Telad i ždrebad: 5 g leka (1 merica) / 100 kg t.m., 2 x dnevno (na 12 sati),
Svinje i prasad: 1 g leka na 50 kg t.m., 2 x dnevno (na 12 sati),
Živina: 1 g leka na 3 l vode ili 5 g (1 merica) na 15 l vode.
Lečenje se sprovodi tokom 3 - 5 uzastopnih dana.

NAČIN PRIMENE: Lek se primenjuje peroralno u vodi za piće, mleku ili zameni za mleko. Telad se oralno tretira samo u periodu do uspostavljanja funkcije predželudaca. Po potrebi (teže infekcije) životinjama se i parenteralnim putem mogu aplikovati antibakterijski lekovi. Ukoliko se pojave alergijske reakcije, treba odmah aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.
Ne primenjuje se kod koka nosilja. Kada se lek primenjuje kod živine, potrebno je preporučenu količinu leka najpre rastvoriti u manjoj količini vode za piće, a zatim u preostalu predviđenu količinu. Ovaj postupak ponavljati svaki put pred primenu.

KONTRAINDIKACIJE: Kontraindikovana je primena preparata kod životinja koje istovremeno dobijaju druge potencijalno ototoksične lekove, opšte anestetike, miorelaksanse, diuretike, zatim kod mijastenije gravis, izrazitog oštećenja bubrega, kao i preosetljivih životinja. Lek se ne sme primenjivati istovremeno sa tetraciklinima, sulfonamidima, makrolidnim antibioticima i linkozamidima.

NEŽELJENA DEJSTVA: Samo ponekad i to pre svega posle primene u toku dužeg vremenskog perioda i u većim dozama, streptomicin posle peroralne primene može delovati štetno na osmi kranijalni nerv i izazvati oštećenja sluha i ravnoteže, a moguća su i oštećenja bubrega i reakcije preosetljivosti. Moguća je pojava diareje koja spontano prolazi.

NAPOMENA: Ako za 2 - 3 dana od početka primene leka izostane poboljšanje zdravstvenog stanja obolelih životinja, potrebno je zameniti ga efikasnijim antibakterijskim lekom, a prema prethodno proverenoj osetljivosti prouzrokovača. Smanjena efikasnost leka je obično posledica prisustva rezistentnih sojeva patogenih mikroorganizama. Ovaj preparat može da prouzrokuje senzibilizaciju kože i sluzokoža, pa se pri upotrebi moraju koristiti uobičajene mere opreza i zaštite. Svakodnevno praviti svež rastvor leka, a nepopijenu preostalu količinu rastvorenog leka neškodljivo ukloniti.

KARENCA: Meso i jestivi organi tretiranih životinja nisu za ishranu Ijudi u toku lečenja i još 10 dana posle poslednje primene leka.

NAČIN ČUVANJA: Čuvati na temperaturi do 25 ºC, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: 2 godine. Rok upotrebe nakon otvaranja 1 godina. Rok upotrebe nakon rekonstitucije u vodi za piće 24h  na temperaturi 25 °C.

PAKOVANJE: 5 g Al-kesica, i PVC  kesa od 1 kg u kartonskoj kutiji.