SULFAMIDIN®

Oralni rastvor
za primenu na životinjama
Sulfonamid
ATCVET: QJ01EQ03

SASTAV: 1 ml rastvora sadrži:
Sulfadimidin-natrijuma 160 mg

DELOVANJE: Sulfadimidin je antimikrobni lek iz grupe sulfonamida. Deluje na brojne gram-pozitivne i gram-negativne bakterije i neke protozoe, kao što su kokcidije (posebno na 2. generaciju šizonata). Sulfonamidi deluju pretežno bakteriostatski, kao kompetitivni antagonisti para-aminobenzojeve kiseline (PABA) remete proces biosinteze folne kiseline u bakterijskoj ćeliji. Zamenom molekula PABA i sprečavanjem sinteze folne kiseline, neophodne za sintezu DNK, sulfonamidi sprečavaju multiplikaciju bakterijske ćelije.

CILJNE VRSTE: Brojleri, nosilje u odgoju, roditeljska jata, golubovi.

INDIKACIJE: Lečenje infekcija uzrokovanih organizmima osetljivim na sulfadimidin (kokcidioza pilića, infektivna korica živine, beli proliv pilića i kokošiji tifus, zarazni enteritis golubova (paratifus)).

DOZIRANJE: Lek se primenjuje oralno, dodavanjem u vodu za piće.
Sulfadimidin se primenjuje u dozi od 50-200 mg/kg telesne mase.
Lek  se primenjuje u dozi od 6,25 do 12,5 ml na 1 litar vode za piće.
Za lečenje golubova primenjuje se u dozi od 12,5 ml SULFAMIDIN®-a na 1 litar vode za piće.
Preporučuje se da se prvog dana lečenja upotrebi dvostruko veća koncentracija leka.
Terapija se sprovodi tokom 3 – 5 uzastopnih dana.
Dozu leka treba korigovati prema aktuelnoj potrošnji vode tako da svaka ptica dobije preporučenu dozu.
Terapiju kokcidioze treba sprovoditi prema šemi 3-2-3, odnosno 3 dana terapije, 2 dana bez terapije, pa ponoviti terapiju u trajanju od 3 dana.

NAČIN PRIMENE: U vodi za piće. Svakog dana se pravi svež rastvor leka.

KONTRAINDIKACIJE: Alergija na sulfonamide, oštećenja bubrega i jetre, anemija jedinki. Preparat se ne daje nosiljama konzumnih jaja.

NEŽELJENA DEJSTVA: Sulfonamidi, pa tako i sulfadimidin primenjeni u terapijskim dozama i predviđenom vremenskom periodu (do 7 dana), ne prouzrokuju neželjene efekte.
Reakcije preosetljivosti mogu da se jave, ali vrlo retko.
Kod živine, posebno kod mladih jedinki, može da se javi smanjenje konzumacije vode i hrane sa posledičnim smanjenjem prirasta, nakon uvođenja sulfadimidina u terapiju putem vode za piće.
Primena sulfadimidina kod živine u prvim nedeljama života može da uzrokuje smanjenje nivoa T3 u plazmi i povećanje nivoa LH, što za posledicu ima povećanje testisa i ubrzavanje puberteta kod muških pilića.
Nefrotoksično delovanje se javlja pri primeni velikih doza tokom dužeg vremenskog perioda.
Hemoragični sindrom je oblik ispoljavanja toksičnosti sulfonamida i pojavljuje se pri primeni viših (ali i terapijskih) doza. Osim krvne diskrazije, depresije kostne srži i trombocitopenije, sulfonamidi mogu da depresorno utiču na limfoidni sistem i imunske funkcije kod ptica.
Znaci toksičnosti sulfonamida kod živine su depresija, bledilo i smanjenje telesne mase. Kod polno zrelih jedinki smanjuje se nosivost i kvalitet ljuske jaja, javlja se depigmentacija braon boje ljuske.

NAPOMENA: Svakog dana treba praviti sveži rastvor leka. Za vreme lečenja onemogućiti životinjama da piju nemediciranu vodu. Uslučaju pojave zaraze potrebno je lečiti ceo zapat u kome se zaraza pojavila, jer je nemoguće odrediti koje su životinje u inkubaciji.

KARENCA: Meso, iznutrice i druga jestiva tkiva brojlera 14 dana
Lek se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja.

NAČIN ČUVANJA: Čuvati na temperaturi do 25º C, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: 3 godine. Rok upotrebe nakon prvog otvaranja 28 dana, na temperaturi do 25° C. Rok upotrebe nakon razblaživanja u vodi za piće 24 časa, na temperaturi do 25° C.
Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

PAKOVANJE: Kartonska kutija sa bočicom od 100 ml bele boje i boca od 1000 ml  bele boje.