TILOZIN 200

Rastvor za injekciju
za primenu na životinjama
Antibiotik
ATCVet: QJ01FA90

SASTAV: 1ml rastvora za injekciju sadrži: Aktivna supstanca
Tilozin                               200 mg
(u obliku tilozin-tartarata)    220 mg

DELOVANJE: Tilozin deluje na neke grampozitivne bakterije, mikoplazme, kao i na neke gramnegativne bakterije. Efikasan je protiv Brucella sp., Diplococcus sp., Naisseria sp., Staphilococcus sp., Leptospira sp., Streptococcus sp., Shigella spp i Vibrio spp. Takođe, deluje na Haemophilus gallinarum, Haemophilus pertusiss, erisipelotrix ćuraka, spirohete, na Moraxella bovis, Pasteurella multocida, zatim na Fusobacterium necrophorum i Bracyspira hyodisenterae, Bacillus spp, Corynebacterium spp., Clostridium spp., kao i na Chlamidia vrste. Međutim, kod goveda se sa standardnim dozama se ne dostižu koncentracije tilozina koje su efikasne protiv pasterela. Na tilozin su osetljive Borrella anserina, Mikoplasma vrste, rikecije i neke vrste kokcidija. Antimikrobno dejstvo Tilozina zasniva se na inhibiciji sinteze proteina u bakterijskim ćelijama. Lek se vezuje za 50S subjedinicu ribozoma, što onemogućuje vezivanje aminozil t-RNK i peptidil t-RNK za ribozome). Tilozin ima sličan spektar dejstva kao i eritromicin, a u slučaju Staphilococcus aureus javlja se i unakrsna rezistencija. Kada su u pitanju Brachyspira hyodisenteriae, kao i mikoplazme, Tilozin ispoljava znatno jače dejstvo na ove mikroorganizme od eritromicina.

CILJNE VRSTE: Goveda, telad, svinje, prasad, ovce, koze, psi i mačke.

INDIKACIJE: Kontrola i lečenje respiratornih i gastrointestinalnih infekcija (enzootska bronhopneumonija, atrofični rinitis, tonzilitis, traheobronhitis, dizenterija, nespecifični rinitis), kao i drugih infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tilozin kod preživara, svinja, pasa i mačaka.

DOZIRANJE: Preparat se aplikuje u dnevnoj dozi, odnosno količini koja iznosi za:
Goveda:           3 - 5ml /100 kg t.m.
Telad:             1,2 - 2,5ml /50 kg t.m.
Svinje:            1,2 - 2,5ml /50 kg t.m.
Prasad:           0,3 - 0,5 ml /10 kg t.m.
Ovce i koze:     0,5 - 1 ml /20 kg t.m.
Pse i mačke:    0,3 - 0,5ml /10 kg t.m.

NAČIN PRIMENE: Lek se aplikuje intramuskularno (i.m.). Lek se aplikuje jednom dnevno, a terapija traje 3 - 5 dana.

KONTRAINDIKACIJE: Lek se ne daje životinjama preosetljivim na tilozin. Ne daje se konjima i malim herbivorima (kunić, zamorac, hrčak, džerbril) kod kojih može izazvati fatalnu dijareju. Kod konja dijareja, a ponekad i smrt odraslih konja, nastaje zbog intenzivnog razmnožavanja anaeroba Cl. dificile u intestinumu.

NEŽELJENA DEJSTVA: Na mestu davanja leka može da se pojavi bol, lokalna reakcija ili prolazni otok, koji spontano nestaje za nekoliko dana. Kod svinja može ponekad da nastane edem rektalne sluzokože, sa blagom protruzijom. Retko se javlja eritem i pruritus i ove pojave su prolaznog karaktera. Moguća je pojava anoreksije, povraćanja i dijareje kod lečenih pasa i mačaka. Kod konja, bilo koji način davanja tilozina (oralni ili i.m.) može dovesti do pojave teških, pa i smrtonosnih dijareja. Kod goveda oralni način davanja leka može dovesti do pojave teških dijareja.

NAPOMENA: Kod pojava reakcija preosetljivosti, terapiju treba prekinuti i životinjama odmah dati adrenalin, a kasnije po potrebi antihistaminike i glukokortikoide. Na jedno injekciono mesto ne treba davati više od 10 ml leka.

KARENCA:
Goveda: 21 dan od poslednje primene leka.
Svinje: 14 dana od poslednje primene leka
Ovce i koze: 8 dana od poslednje primene leka
Mleko: 4 dana od poslednje primene leka

NAČIN ČUVANJA: Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: 2 godine. Rok upotrebe nakon otvaranja 21 dan. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

PAKOVANJE:  Staklena bočica od 100ml u kartonskoj kutiji.